Park pro netopýry

Městské i zámecké parky se svými starými stromy, okrasnými křovinami, travními porosty a jezírky mají pro netopýry velký význam. Poskytují jim vhodné úkryty i pestrou nabídku potravy. Na lov se sem vydávají i netopýři, kteří osídlují úkryty v budovách, celkový počet druhů využívajících daný park proto může být poměrně vysoký.

Během minulých desetiletí některé parky kvůli nedostatečné péči zpustly, stromy přestárly a staly se nebezpečnými. V současnosti proto na řadě míst probíhají projekty na revitalizaci parků. Při kácení a ořezu stromů je třeba dbát na to, aby nedošlo k ohrožení netopýrů, kteří se v nich mohou ukrývat. Pokud takové zásahy plánujete, přečtěte si informace v sekci „Kácení a ošetřování stromů“.

Při obnově parků je však možné udělat i více – zvážit možnosti, jak zajistit netopýrům dostatečnou nabídku úkrytů i potravy v dlouhodobém horizontu a příslušná opatření zahrnout do revitalizačních projektů. Některé velké parky mají charakter lesních porostů; může se zde nacházet celý komplex stromových úkrytů, na které jsou netopýři vázáni v době rozmnožování, migrací i zimování. Jak tedy postupovat, abychom cenné prostředí pro netopýry zachovali, případně jeho stav dále zlepšili?

cepakova_park-litomerice_1

Základní pravidla pro zlepšení podmínek pro netopýry v parcích

 • zachovávat stromy se známými úkryty netopýrů

  Netopýři jsou svým úkrytům věrní a opakovaně se do nich vracejí. Pokud je to možné, stromy s prokázaným či pravděpodobným výskytem netopýrů při kácení zachovávejte. Alternativním řešením ke kácení může být redukce koruny či ořez stromu na torzo (více informací).

 • vytvářet nabídku potenciálních stromových úkrytů

  V parku je třeba jednak průběžně zachovávat vybrané staré stromy, ale také je vhodné vymezit určitý počet mladších stromů, které vykazují známky poškození a které se mohou stát další generací stromů poskytujících úkryty pro netopýry. Takto lze vyčlenit jednotlivé stromy nebo i shluky stromů, které zůstanou v parku dlouhodobě zachovány. Preferovány by měly být vždy stromy listnaté.

 • vysazovat vhodné druhy stromů a keřů

  Při vysazování je vhodné preferovat listnaté stromy, které poskytují netopýrům bohatší nabídku úkrytů i hmyzu než stromy jehličnaté. Pro výsadbu okrasných keřů přednostně vybírejte druhy, které v době květu přitahují velké množství hmyzu (např. kalina, ptačí zob, líska obecná, růže, brslen).

 • v části travních porostů aplikovat pozdní seč

  Travní porosty jsou biotopem mnoha druhů hmyzu. Vhodné je každoročně v parku vymezit část porostů, které zůstanou neposečeny minimálně do konce června, optimálně do pozdního léta. Hmyz takto stihne dokončit svůj vývoj a stane se vítaným zdrojem potravy pro netopýry. Posečenou hmotu vždy odstraňte, mulčování není z hlediska podpory biodiverzity vhodné.

 • zachovat existující rybníčky a jezírka, případně vytvářet nové

  Přítomnost vodních toků, drobných vodních ploch a mokřadů má pro netopýry velký význam, protože řada druhů hmyzu se vyvíjí právě ve vodě. Nejbohatším zdrojem potravy jsou nádrže s vyvinutou litorální (pobřežní) vegetací. Ve stromech rostoucích v bezprostřední blízkosti vodních ploch se také často nacházejí úkryty netopýrů.

 • zachovávat liniové prvky

  Stromové aleje či porosty podél vodních toků (tzv. liniové krajinné prvky) jsou pro netopýry velmi důležité – slouží pro lov potravy a také jako koridory při přeletech na jiná loviště.vrby_redukce2

 • vyvěšovat budky pro netopýry

  Instalace netopýřích budek je obzvlášť důležitá jako kompenzace v případě kácení stromů se známými úkryty netopýrů či většího počtu starých stromů. Budky lze však také využít pro zvýšení nabídky úkrytů v parcích, kde je nedostatek přirozených možností – stromových dutin či štěrbin. Podrobnější informace o budkách a pravidla jejich vyvěšování najdete zde.

 • konzultovat s odborníky

  Plánované revitalizace parků by měly být konzultovány s odborníky. Kromě dendrologického posudku je vždy vhodné zajistit také přírodovědný průzkum, který bude zaměřen nejen na netopýry, ale také na ptáky a hmyz žijící ve stromech. Konkrétní postupy by měly být naplánovány komplexně pro celé území a měly by být výsledkem konsenzu všech zúčastněných odborníků.

Příklady úspěšné aplikace výše uvedných opatření na některých konkrétních lokalitách v ČR najdete zde.