Revitalizace Michalského stromořadí v Bezručových sadech v Olomouci

Výchozí situace

Michalské stromořadí je historická, památkově chráněná část Bezručových sadů v Olomouci, původně tvořená zapojenou alejí cca 80 let starých jírovců kolem hlavní cesty parkem od Tržnice (resp. Michalského výpadu) po Jihoslovanské mauzoleum. Cesta vede podél pravého břehu Mlýnského potoka a historických hradeb. Délka stromořadí je přibližně 500 m, celkem zde rostlo cca 60 stromů. Lokalita je významná z hlediska výskytu netopýrů (zjištěn výskyt min. 10 druhů v rámci Bezručových sadů a širšího okolí tzv. Olomouckých parků), ptáků i ohrožených druhů hmyzu. Většina stromů byla ve špatném zdravotním a bezpečnostním stavu, a proto byl připraven projekt celkové obnovy aleje.

Řešení

Lokalita byla součástí prvního skutečně komplexního zoologického průzkumu městských parků, který byl v ČR proveden jako příprava k rozsáhlým revitalizacím (Bartonička a kol. 2008). Průzkum zahrnoval všechny tři hlavní propojené olomoucké parky – Bezručovy, Čechovy a Smetanovy sady. Jeho cílem bylo získat informace o výskytu tří nejvýznamnějších skupin živočichů – ptáků, netopýrů a saproxylického hmyzu. Na základě výsledků a doporučení průzkumu byl následně významně upraven i původní projekt revitalizace Michalského stromořadí. Od začátku přípravy projektu probíhala příkladná aktivní spolupráce mezi Městem Olomouc (vlastník a investor), Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. (správce parku), projektanty, zástupci památkového úřadu, odboru životního prostředí MěÚ a nevládních organizací Hnutí DUHA a ČESON. Výsledkem řady jednání byla velmi dobře připravená akce, která zahrnovala následující opatření k zajištění ochrany netopýrů (případně ptáků a hmyzu):

  • Celkem 30 stromů v nejhorším zdravotním a bezpečnostním stavu bylo určeno k pokácení a frézování pařezu (metodou postupného kácení z plošiny).
  • Druhá polovina stromů (30 ks) byla dle dohody všech zúčastněných odborníků ponechána na místě a pouze upravena na tzv. vysoké torzo (redukce koruny o 2/3 výšky a objemu). Při tom byly použity přírodě blízké řezy, cílené zlomy větví apod.
  •  Kácení a ořezy stromů probíhaly v březnu 2013, tj. v období vegetačního klidu a zároveň v termínu vhodném jak z hlediska ochrany netopýrů, tak i ptáků.
  •  Při ošetřování a kácení stromů byl na místě přítomný biologický dozor (odborník z ČESON a ČSO), který kontroloval správnost prováděných zásahů i případný aktuální výskyt chráněných živočichů.
  • V průběhu prací došlo ke komplikacím v důsledku náhlého ochlazení spojeného se sněžením. Proto byly práce opožděny a na dvou stromech určených ke kácení již došlo k zahnízdění ptáků. Díky prováděnému dozoru a dobré spolupráci všech organizací byla situace vyřešena tím, že i tyto stromy byly nakonec zatím ponechány na místě upravené na torza tak, aby byly bezpečné pro návštěvníky a zároveň zde mohli ptáci bezpečně vyhnízdit.
  • Za pokácené stromy byla provedena náhradní výsadba javorů. Jako kompenzační opatření byly na stávající stromy i torza vyvěšeny budky pro ptáky a netopýry. Budky byly vyrobeny ve spolupráci s DDM Olomouc – do výroby byly zapojeny děti, které je pak v rámci osvětové akce pro veřejnost pomáhaly i vyvěšovat. Náklady na výrobu budek (několik tisíc Kč) hradilo Město Olomouc.
  • Celkem bylo vyvěšeno 10 netopýřích budek dvou typů a 25 budek určených pro různé druhy ptáků. Všechny zde použité budky jsou dřevěné, což dlouhodobě umožňuje srovnání s blízkou lokalitou parku pod Dómem, kde bylo v předcházejícím roce rozmístěno srovnatelné množství podobných typů dřevocementových budek jako příprava k tehdy plánované rozsáhlé revitalizaci této části olomouckých parků.
  • Všechny budky byly zaměřené do digitální mapy prostřednictvím aplikace Google Earth a zaznamenané do společné databáze budek umístěných v Olomouckých parcích (cca 200 budek různých typů). Od roku 2014 jsou budky pravidelně udržovány – kontrolují se, čistí a vyhodnocuje se jejich úspěšnost. To zajišťují zástupci MOS, ČSO a DDM Olomouc díky finanční podpoře Města Olomouc.
  • Nastaven byl také následný dlouhodobý plán péče o stromořadí: vždy přibližně po pěti letech je prováděna postupná náhrada několika torz stromů v horším stavu, případně též snížení korun tak, aby nestínily náhradní výsadbě.

Výsledky

Torza stromů velmi dobře obrostla a zůstala vitální. Zároveň se ukázalo, že náhradní výsadba roste daleko lépe a rychleji mezi ponechanými torzy (mladé stromy jsou kryté před větrem, nevysychají, je umožněno přeočkování mykorhizy ze starých stromů atd.) než v místech, kde torza nejsou. Nepotvrdily se tak obavy, že se mladé stromy budou špatně ujímat při ponechání torz.

Obsazenost všech budek na této lokalitě se každoročně pohybuje kolem 40%. Netopýří budky bývají využívány zejména v období jarních a podzimních přeletů (obsazenost se pohybuje kolem 30%). Dosud zde byl zjištěn výskyt minimálně 4 druhů netopýrů (netopýr rezavý, n. nejmenší, n. řasnatý a n. dlouhouchý). U n. dlouhouchého byla dvakrát zjištěna přítomnost samic s mláďaty (menší letní mateřská kolonie).

Zpracovali: Evžen Tošenovský (návrh opatření, biologický dozor, foto) a Petra Schnitzerová