Druhy obývající stromy

Úkryty ve stromových dutinách a štěrbinách osídluje celá řada druhů netopýrů. Některé lze označit jako lesní specialisty – mimo zachovalý listnatý či smíšený les je zastihneme jen málokdy. Jiní jsou méně nároční a můžeme se s nimi setkat i ve stromech rostoucích v parcích, zahradách, alejích či na rybničních hrázích. Kteří to jsou?

Mezi nejčastější obyvatele stromových úkrytů patří:

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

Běžný druh. Obývá stromové úkryty na okrajích lesů, na rybničních hrázích, často se s ním můžeme setkat i v městských parcích. Ve stromech může i zimovat. Využívá také úkryty v budovách, především v panelových domech. Potravu loví na volném prostranství, vysoko nad zemí. Je to tažný druh, podniká pravidelné migrace do vzdálenosti až 1 700 kilometrů. V ČR zimují kromě místních populací i netopýři z Pobaltí a severního Německa. Netopýr rezavý je nejčastěji nalézaný druh ve stromech rostoucích mimo les.

reiter_netopyr_stromovynetopýr stromový (Nyctalus leisleri)

Příbuzný netopýra rezavého, je však podstatně vzácnější. Jeho rozšíření v ČR je spíše ostrůvkovité. Je to typický stromový druh, který je vázaný především na souvislejší listnaté (zejména bukové) lesy, úkryty se však mohou nacházet i v parcích. Potravu loví nad korunami stromů.

netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)

Dříve vzácný druh, v důsledku celkové změny areálu se šíří a v posledních letech se u nás vyskytuje vcelku běžně. Hojnější je zejména v rybničnatých oblastech a v lužních lesích, zastihnout ho lze ale i v městských parcích. Kromě úkrytů letních kolonií jsou známy i případy zimování tohoto druhu ve stromech (včetně pražské Stromovky). Využívá také štěrbinové úkryty v budovách. Tažný druh, migruje na velké vzdálenosti.

netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

Jeden z našich nejmenších netopýrů. Od příbuzného druhu, netopýra hvízdavého, byl odlišen teprve nedávno. Vyskytuje se především v nížinných oblastech státu. Je to lesní druh, obývá stromové úkryty v lužních lesích a v okolí vodních ploch. V posledních letech se však jeho areál rozšiřuje a stále častěji využívá i různé štěrbinové úkryty v budovách (letní kolonie zde mohou čítat až několik set jedinců). Loví mezi korunami stromů a nad vodou.

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

Běžný druh, obývá zejména rybničnaté oblasti a okolí řek. Úkryty letních kolonií se nacházejí ve stromových dutinách, ale i v budovách či ve štěrbinách mostů. Jako zimoviště slouží podzemní prostory (jeskyně, štoly, sklepy). Při lovu létá těsně nad vodou, často sbírá líhnoucí se pakomáry a jiný hmyz přímo z vodní hladiny.

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

Z našich netopýrů je nejvíce specializován na život v lesním prostředí. Prakticky celý rok tráví v korunách stromů – nacházejí se zde jeho letní i zimní úkryty, také tu loví potravu. Méně často využívá pro zimování i podzemní prostory. Je vázaný na zachovalé listnaté (zejména bukové) a smíšené lesy s dostatkem stromových dutin. V ČR patří mezi vzácnější druhy.

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

Tento nápadný druh s velkými ušními boltci patří mezi charakteristické druhy listnatých a smíšených lesů. Kromě stromových dutin se letní kolonie mohou ukrývat i na půdách domů. Zimuje v podzemních prostorách včetně menších sklepů. Loví pomalým letem v korunách stromů, potravu sbírá z jejich listů a kůry.

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Lesní druh, podobně jako netopýr velkouchý obývá listnaté a smíšené lesy, je však méně specializovaný. V ČR je poměrně běžný. Letní kolonie využívají jako úkryt štěrbiny za odchlípnutou kůrou stromů, ale také různé skuliny v budovách. Jako zimoviště slouží chladné podzemní prostory, kde může vytvářet i početná seskupení. Hlavní potravou jsou noční motýli, které loví v korunách stromů.

Stromové úkryty mohou využívat také další druhy netopýrů, jako je netopýr řasnatý (Myotis nattereri), n. Brandtův (Myotis brandtii), n. alkathoe (Myotis alcathoe), n. hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) apod.