Stromy jako potravní stanoviště

Kromě úkrytů mohou stromy netopýrům poskytovat i potravu. Na listech, větvích či kůře stromu se vyskytuje množství lezoucího hmyzu a pavouků, v prostoru nad korunami stromů létají noční motýli a dvoukřídlý hmyz, na zemi v opadance lze nalézt střevlíky a další velké brouky. Netopýři proto v okolí stromů velmi často loví. Jednotlivé druhy přitom využívají odlišné lovecké strategie.

Velký význam z tohoto hlediska mají lesní porosty – za potravou se sem vydávají nejen netopýři obývající stromové dutiny, ale i druhy, které jsou svými úkryty vázány především na lidská sídla, jako je např. netopýr velký nebo vrápenec malý. Lesní prostředí nějakým způsobem využívá téměř každý z 27 druhů netopýrů, které byly v ČR zjištěny.

Netopýři loví uvnitř lesních porostů, ale i na pasekách, mýtinách, okrajích lesů či lesních cestách. Přitom vyhledávají zejména listnaté či smíšené lesy, které skýtají větší potravní nabídku než jehličnaté monokultury. Atraktivitu lesů pro netopýry dále zvyšuje přítomnost rybníků, tůní, drobných mokřadů nebo vodních toků – ve vodě se vyvíjí řada druhů hmyzu a toto prostředí tedy pro netopýry představuje bohatý zdroj potravy.

Podobným způsobem jako lesy mohou být využívány také zahrady či parky. Netopýři zde nalézají hmyz v blízkosti stromů, keřů a kvetoucích rostlin, nad travními porosty či nad hladinou rybníčků a zahradních jezírek. Lidská sídla zároveň netopýrům poskytují pestrou nabídku úkrytů v budovách – na půdách nebo v různých štěrbinách na stěnách, a to včetně panelových domů. Zahrady a parky jsou proto místa, kde lze netopýry vcelku dobře pozorovat, a to nejen v menších obcích, ale často i v centru velkých měst.

Přítomnost vhodných potravních stanovišť je pro netopýry stejně důležitá jako dostatečné množství dostupných úkrytů. Z důvodu rychlého metabolismu mají netopýři velkou spotřebu potravy, která se ještě zvyšuje u samic v období březosti a zejména v období kojení. Je pro ně proto výhodné, když nemusejí za potravou létat ze svých úkrytů příliš daleko. Potravní nabídku pro netopýry v parcích, zahradách i lesích může člověk zlepšit pomocí poměrně jednoduchých opatření.

Lovecké strategie

potravni-strategie_kresba

autor: Jan Hošek

Mezi netopýry existují různé lovecké strategie – některé druhy loví hmyz rychlým letem ve volném vzdušném prostoru vysoko nad zemí (např. netopýr rezavý), jiné druhy pomalu poletují v okolí vegetace a chytají kořist z listů a kmenů stromů (n. ušatý, velkouchý), další sbírají hmyz z povrchu země (n. velký) či z vodní hladiny (n. vodní). Lesní porosty a stromy ve volné krajině poskytují netopýrům hojnost hmyzu.