Stromy jako úkryty

Stromové dutiny a štěrbiny využívají netopýři už od pradávna. V současné krajině, která je silně pozměněná činností člověka, se netopýři naučili osídlovat i úkryty v budovách a dalších lidských stavbách. Tato skutečnost však do určité míry odráží úbytek přirozených úkrytů. Proto je důležité snažit se zachovat dosud existující úkryty netopýrů v místech, které vytvořila příroda sama – včetně stromů.

Jaký úkryt netopýrům vyhovuje?

Narozdíl od jiných živočichů si netopýři nedokážou svůj úkryt sami vytvořit. Ve stromech proto nejčastěji osídlují dutiny vytesané strakapoudy, prostory vytvořené vyhníváním, praskliny v kmenech vzniklé úderem blesku či působením mrazu, nebo štěrbiny za uvolněnou kůrou.

Jednotlivé druhy netopýrů mají odlišné nároky, využívají proto různé typy úkrytů. Někteří dávají přednost prostornějším dutinám, kde se může pohodlně zavěsit celý shluk jedinců (tak je tomu často u netopýra rezavého nebo vodního). U jiných druhů se samice s mláďaty těsnají v úzkých skulinách za odloupnutou kůrou (např. netopýr černý).

Některé druhy mohou obývat úkryty, které se nacházejí poměrně nízko nad zemí. Většina netopýrů však vyhledává dutiny ve větší výšce (cca 3-15 m) s volným nezakrytým vchodem, který umožňuje snadný přístup. Důležité je, aby úkryt poskytoval netopýrům ochranu před větrem a deštěm a také před predátory, zejména kunami.

Zásadní význam mají také mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost) v úkrytu. Samci dávají přednost spíše chladnějším místům. Naopak samice, které rodí a odchovávají mláďata, vyhledávají úkryty s vyšší teplotou, díky čemuž mohou v tomto náročném období ušetřit značné množství energie. Proto osídlují stromy, které jsou přes den vystaveny slunečnímu záření.

Netopýři osídlují především listnaté stromy. Důležitý přitom není ani tak druh stromu, ale spíše přítomnost vhodných dutin a štěrbin. Celkové spektrum osídlovaných dřevin je široké a zahrnuje dub, buk, olši, topol, jasan, javor klen, jilm, břízu apod. Mimo lesní prostředí má velký význam také lípa a jírovec, využívány jsou i různé exotické dřeviny v parcích (platan, pajasan apod.). Méně často se úkryty mohou nacházet i v borovicích a dalších jehličnatých stromech (pravděpodobnost výskytu dutin je zde nižší, překážkou je také výrazná produkce pryskyřice).

Mladé stromy obvykle neposkytují netopýrům vhodné úkryty. S rostoucím věkem stromu se zvyšuje průměr kmene a mohou v něm proto vznikat velké dutiny. Starší stromy jsou také častěji využívány datlovitými ptáky, kteří zde budují své hnízdní dutiny, s větší frekvencí dochází k hnití dřeva. Z tohoto důvodu netopýry častěji nacházíme ve starších, větších stromech. V některých případech však mohou netopýři obývat i úkryty v mladších stromech (zejména jako přechodné úkryty). Kromě živých stromů netopýři osídlují také stojící mrtvé stromy.

 

Stromové úkryty od jara do zimy

Stromové úkryty mohou netopýři využívat prakticky ve všech obdobích roku:

 • Nejčastěji se zde vyskytují letní kolonie – jedná se o samice, které se v úkrytu shromažďují, aby zde porodily a odchovaly mláďata. Samci v té době osídlují podobné typy úkrytů, žijí však obvykle samotářsky.

 

 

 • Dutiny a štěrbiny ve stromech mohou netopýrům sloužit i v období podzimních přeletů a páření, některé druhy je využívají také jako zastávku při pravidelných dálkových migracích (důležité jsou zejména stromy v okolí velkých řek).

 

 

 • Netopýry lze ve stromech nalézt i v období zimního spánku. To se týká zejména netopýra rezavého, který může ve velkých dutinách vytvářet početné zimní kolonie, čítající až několik set jedinců.

Kolik úkrytů netopýři potřebují?

Pro stromové netopýry je typické, že v průběhu sezóny střídají větší počet úkrytů, které jim poskytují rozmanité mikroklimatické podmínky. Jedna letní kolonie může využívat až 40 paralelních úkrytů. Tyto úkryty se přitom často nacházejí poměrně blízko sebe, v okruhu několika set metrů. Zároveň jsou však netopýři svým úkrytům věrní – v průběhu let opakovaně využívají stejná osvědčená místa. Pokud jsou vhodné úkryty zachovány dlouhodobě, mohou sloužit několika generacím.

Pro zajištění vhodných podmínek pro netopýry je proto důležité, aby v porostech (lesích, parcích, alejích, rybničních hrázích apod.) byl neustále k dispozici dostatek stromů s dutinami a štěrbinami.

cepakova_rybnicni-hraz2dscn4581

Jak odhalit netopýry ve stromě

Zjišťování přítomnosti netopýrů ve stromech není jednoduché, a to ani pro profesionálního chiropterologa. Někdy však netopýří úkryt může odhalit i laik. Nejnápadnějšími známkami přítomnosti netopýrů ve stromech jsou:

 • tmavé zbarvení vletového otvoru a kmene pod ním

  Místo, kudy netopýři pravidelně vstupují do úkrytu, může být tmavě zbarveno (v důsledku koncentrace kožního mazu přítomného v srsti netopýrů). U stromových dutin však bývá nápadné zejména tmavé zbarvení kmene pod vstupním otvorem, vzniklé dlouhodobým působením moči a trusu netopýrů. V některých případech může mít tato patina podobu výrazného pásu v délce i několika metrů.

 • trus

  Někdy lze nalézt trus netopýrů nalepený na kmeni stromu pod vletovým otvorem či na okolní vegetaci, případně i větší množství trusu vypadlého z úkrytu a nahromaděného na zemi při patě stromu. Trus netopýrů je drobný, připomíná myší exkrementy, lze jej však poměrně snadno odlišit. Při promnutí mezi dvěma prsty je myší trus tvrdý, zatímco trus netopýrů se rozpadá na jednotlivé součásti – lesklé zbytky hmyzích tělíček.

 • hlasové projevy

  Kromě ultrazvuku, využívaného pro orientaci v prostoru a při lovu potravy, vydávají netopýři i zvuky pro člověka slyšitelné. Prostřednictvím těchto sociálních hlasů se v úkrytech dorozumívají. Některé druhy (např. netopýr rezavý) jsou poměrně hlasité, jejich zvuky se mohou ze stromů ozývat i v denních hodinách, zejména v teplých dnech během léta a na začátku podzimu.

  Záznam sociálních hlasů ozývajících se z úkrytu netopýra rezavého (www.fledermausschutz.ch)

 • vyletování netopýrů z úkrytu

  Některé druhy netopýrů (např. n. rezavý) se vydávají na lov potravy již za soumraku. Šance zpozorovat netopýry vyletující z úkrytu je v případě stromů podstatně menší než u lidských staveb, i tímto způsobem však někdy může být odhalena jejich přítomnost.

Pokud najdete úkryt netopýrů ve stromě, prosíme, kontaktujte nás. Vaše informace může významně pomoci při ochraně netopýrů v případě plánovaného ošetřování či kácení těchto stromů.

A jak zjišťují přítomnost netopýrů ve stromech odborníci během speciálního průzkumu? To se dozvíte zde.