Obnova Královské obory Stromovka v Praze

Výchozí situace

Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnějších a největších přírodně krajinářských parků v Praze. Je chráněná jako přírodní památka Královská obora. Park je zároveň volně přístupný veřejnosti a slouží jako rekreačně – sportovní areál. Stromovka je tvořena lužními partiemi navazujícími na Vltavu a zalesněnými severními svahy. Na ploše 86,4 ha zde roste pestré druhové spektrum cca 25 000 stromů. Významná je též přítomnost soustavy rybníčků, luk či trvale podmáčených ploch. Z hlediska netopýrů se jedná o lokalitu velkého významu, a to jak z důvodu bohaté nabídky potravních stanovišť, tak vzhledem k množství různých typů úkrytů. Celkem zde byl zjištěn výskyt 11 – 12 druhů (jedná se o netopýra velkého, n. řasnatého, n. vodního, n. večerního, n. rezavého, n. pestrého, n. černého, n. parkového, n. hvízdavého, n. nejmenšího, n. ušatého, příp. dlouhouchého). V důsledku dlouhodobé absence údržby parku v minulosti i opakovaného zaplavení a zamokření území během povodní a silných dešťů v letech 2002 a 2013 byla velká část stromových porostů ve špatném stavu, a proto byla Hlavním městem Prahou v letech 2014 – 2016 zahájena další etapa jejich obnovy.

Řešení

Při plánování opatření na obnovu porostů ve Stromovce se správce parku, kterým je Odbor ochrany prostředí Magistrátu Hlavního města Prahy, od začátku snažil skloubit hledisko provozní bezpečnosti parku (2 mil. návštěvníků ročně) s požadavky ochrany přírody. Postup byl proto následující

 • Nejprve byl proveden dendrologický posudek, v rámci kterého došlo k zaměření všech stromů, zhodnocení jejich stavu a návrhu potřebných pěstebních opatření.
 • U všech stromů navržených ke kácení a rozsáhlejšímu řezu byl následně proveden chiropterologický, ornitologický a entomologický průzkum. Vzhledem k velikosti území byla Stromovka pro účely tohoto hodnocení rozdělena na několik částí. V roce 2014 byla posuzována část Starý park, Dno rybníka, Severní svahy a stromořadí (celkem 370 stromů), v roce 2015 části Planetárium, Dno rybníka a Za drahou (500 stromů).
 • Chiropterologický průzkum byl rozdělen do dvou fází. V první fázi byla provedena vizuální kontrola označených stromů, při které byla hodnocena přítomnost potenciálních úkrytových možností pro netopýry. Na základě toho byly stromy rozděleny do tří kategorií různého významu: A – stromy bez potenciálních úkrytů, B – stromy, kde nelze zcela vyloučit přítomnost úkrytů, ale jejich využití je méně pravděpodobné a C – stromy, kde jsou jednoznačně vhodné potenciální úkryty pro netopýry. V druhé fázi bylo u všech 110 stromů v kategorii B a C provedeno večerní sledování s pomocí ultrazvukových detektorů v době výletové aktivity netopýrů s cílem lokalizovat aktuálně obsazené úkryty. Kontroly stromů byly prováděny opakovaně ve třech obdobích roku tak, aby bylo možné zachytit výskyt netopýrů v různých fázích jejich životního cyklu. Celkem tak bylo nalezeno přes 30 obsazených úkrytů.
 • Na základě výsledků průzkumu byla pro stromy v kategorii B a C doporučena odlišná opatření k zajištění ochrany netopýrů během plánované revitalizace parku. Ta zahrnovala zejména návrh ponechání nejvýznamnějších stromů na místě alespoň ve formě bezpečných torz, nastavení vhodných termínů pěstebních zásahů a kácení, doporučené postupy řezů, nutnou přítomnost biologického dozoru i návrh případných kompenzačních opatření formou vyvěšení speciálních dřevocementových budek (doporučen typ, počet a vhodné umístění). Podrobnější popis opatření například zde.
 • Následně byla provedena aktualizace dendrologického posudku a úprava plánu pěstebních zásahů tak, aby byly pokud možno maximálně zohledněny výsledky a doporučení všech tří zoologických průzkumů. Všechny údaje byly finálně zpracovány formou databázové tabulky, která je propojená s údaji o poloze jednotlivých stromů a slouží jako ucelený digitální podklad pro správu a údržbu parku. Podle tohoto podkladu probíhá postupně plánovaná obnova porostů v jednotlivých částech parku.
 • Podle potřeby je i po roce 2015 nadále zajišťováno opakované individuální dendrologické hodnocení stromů a z něj vyplývající případné úpravy zásahů. Ty jsou zároveň konzultovány se zoology, kteří případně provádí další kontroly a průzkumy výskytu všech tří hlavních skupin živočichů a navrhují vhodná opatření na jejich ochranu.

Výsledky

 • Velká část stromů, původně navržených ke kácení, byla nakonec zachována a jejich životnost byla prodloužena pouze pomocí vhodných pěstebních opatření – příklady viz foto.
 • Primárně nebezpečné stromy byly z porostů odstraněny, přičemž byly dodrženy termíny a další opatření doporučená na základě biologických průzkumů. U stromů s potenciálními úkryty netopýrů proběhly také aktuální kontroly jejich výskytu těsně před kácením. Jako náhradní úkryty byly na sousední stromy vyvěšeny celoroční dřevocementové budky, které mohou netopýři využívat také jako zimoviště. V roce 2015 bylo např. vyvěšeno celkem 5 netopýřích budek v části Starý park a Dno rybníka, jedna z budek byla obsazena již ve stejném roce. Výskyt netopýrů byl potvrzen také ve dvou dalších budkách z roku 2013.
 • Pokácené kmeny jsou pokud možno ponechávány na místě, kde dál slouží jako významné stanoviště pro vývoj hmyzu a potravní základna pro celou řadu dalších organismů.
 • Průběžně probíhají dosadby stromů i keřů tak, aby byla zachována strukturovanost, různověkost a pestrá druhová skladba porostů. Z tohoto důvodu i s ohledem na ochranu proti nemocem jsou vysazovány i některé nepůvodní, avšak odolné druhy. Například v roce 2015 bylo vysazeno 481 vrostlých a 123 mladých výpěstků listnatých stromů, 24 stromů jehličnatých a 213 solitérních keřů. Životnost stromů pomáhají prodloužit pravidelně prováděné výchovné řezy.
 • Ve Stromovce je však realizována i celá řada dalších opatření, která slouží k podpoře celkové druhové pestrosti území a která zároveň pomáhají zatraktivnit park pro netopýry, a to zejména rozšířením loveckých stanovišť a zvýšením nabídky hmyzí potravy. Jedná se například o vybudování nových vodních ploch, založení trvalkových kvetoucích záhonů, ponechání části lučních porostů na pozdní seč kosou, obnovu starého ovocného sadu či ponechání tzv. klidových enkláv porostů na zamokřených plochách. Další informace a fotografie zde.
 • Proces obnovy Královské obory Stromovka je tak ukázkovým příkladem péče o městské parky, při níž se uplatňuje zcela komplexní přístup, který umožňuje skloubit zájmy všech cílových skupin. Je zároveň dokladem dlouhodobě fungující spolupráce správy parku (OCP MHMP), údržby parku (Lesy HMP) a odborníků – dendrologů, biologů a dalších specialistů.

Zpracovala: Petra Schnitzerová, foto: Petra Schnitzerová, Alice Dědečková

Ukázka redukce vrb na břehu rybníčků v části Dno rybníka. V těchto stromech se nachází dutiny využívané jako úkryty n. rezavých i hnízdiště několika druhů ptáků. Zároveň se jedná o významné potravní stanoviště i letový koridor. Vrby byly původně určené k pokácení, po provedených bezpečnostních úpravách mohou sloužit živočichům ještě řadu let.

Ukázka úpravy starých dubů za účelem prodloužení jejich životnosti v části Dno rybníka. Stromy významné z hlediska hmyzu, ptáků i netopýrů, v jednom z nich detekován úkryt n. rezavých. Na jednom z dubů je zároveň vyvěšená celoroční dřevocementová budka, která je již nyní netopýry využívána. Stromy se v současnosti nachází na ostrůvku nově vytvořeného rybníčku.

Postup provádění významné obvodová redukce solitérního platanu v části Starý park. Tento doupný strom byl zachován jako výrazná parková dominanta s potenciálními úkryty netopýrů a hnízdištěm ptáků (foto: Tibor Ďuriš)

Postup provádění významné obvodová redukce solitérního platanu v části Starý park. Tento doupný strom byl zachován jako výrazná parková dominanta s potenciálními úkryty netopýrů a hnízdištěm ptáků (foto: Tibor Ďuriš)

Výsledek úpravy dvou různých stromů s úkryty netopýrů v části Starý park – dubu červeného a topolu bílého.

Další opatření na podporu biodiverzity parku: