Ošetření dřevin v Topolanech u Olomouce

Výchozí situace

Z důvodu provozní bezpečnosti byl Povodím Moravy s.p. naplánován ořez tří vzrostlých, min. 60 let starých stromů rostoucích podél místní vodoteče Stouska. U dvou topolů černých byla navržena výšková redukce koruny o 30% stabilizačním ořezem, u vrby náhrobní v blízkosti hřiště pak bezpečnostní řez s redukcí na 10 metrů vysoké životaschopné torzo. Z minulých let, kdy na lokalitě již probíhalo ošetřování některých stromů bezpečnostními řezy, byl znám častý a hojný výskyt zejména netopýrů rezavých v dutinách stromů. Proto byla před plánovanou realizací prací podána žádost na Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Olomouckého kraje o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. V rámci výjimky byly stanoveny podmínky k minimalizaci negativního dopadu zásahu na netopýry, které spočívaly zejména v zajištění přítomnosti a součinnosti biologického dozoru a doporučení vhodných kompenzačních opatření.

Řešení

  • Ošetření stromů probíhalo dne 18. 10. 2019 – tj. v termínu, který je vhodný jak z hlediska netopýrů, tak ptáků.
  • Během zásahu byl na místě přítomný zkušený chiropterolog, který vytipoval riziková místa a následně zajišťoval průběžnou kontrolu dutin z vysokozdvižné plošiny pomocí endoskopické kamery, aby nedošlo k přímému ohrožení netopýrů v úkrytech. V případě zjištěné přítomnosti netopýrů označoval místa pro bezpečné vedení řezů.
  • U topolů, kde byla provedena prakticky pouze výšková redukce koruny, nebyl v ořezávaných větvích výskyt netopýrů ani pobytových stop jiných živočichů zaznamenán. Koruny obou topolů byly zkráceny podle plánu.
  • Na vrbě bylo nalezeno min. 8 dutin a otvorů vytvořených datlovitými ptáky a několik dalších potenciálních úkrytů netopýrů ve zlomech větví a v místech starších ořezů. Aktuální přítomnost netopýrů rezavých (Nyctalus noctula) byla prokázána ve třech dutinách, u jedné dutiny byla přítomnost vysoce pravděpodobná (pachová stopa – fyzicky jedinci zjištěni nebyli kvůli velké hloubce dutiny).
  • Ze zjištěných míst výskytu netopýrů se pouze jedna dutina nacházela ve větvi v místech plánovaného ořezu. Část větve s dutinou byla celá odříznuta v délce cca 150 cm, výletový otvor a spodní otevřená část dutiny byla před řezem dočasně ucpána, aby nedošlo k výletu netopýrů. Celá větev byla pomocí plošiny opatrně spuštěna na zem.
  • V dutině se nacházelo 8 netopýrů rezavých (samec se samicemi – typická podzimní pářící skupina). Jedna samice byla z tohoto úkrytu kontrolně přeměřena a byl prověřen její zdravotní a výživový stav, který byl velmi dobrý. Proto bylo rozhodnuto netopýry nepřemisťovat a zbytečně s nimi nemanipulovat. Na místě byla provedena úprava celé odříznuté větve pro její opětovné vyvěšení jako tzv. netopýřího loggeru: zkrácení na délku cca 1 m, zakrytí horní části dutiny nepropustnou krytinou, vešroubování dřevěného dna, zpevnění nerezovou pásovinou a vytvoření závěsu. Během celé této úpravy zůstali netopýři uvnitř úkrytu, pouze byla průběžně kontrolována jejich aktivita.
  • Takto upravený původní úkryt byl po skončení ořezu stromu znovu vyvěšen co nejblíže původního místa ve výšce cca 6 m na centrálním kmenu v původní, západní orientaci. Po cca 2 hodinách po vyvěšení byl otevřen původní vletový otvor do dutiny.
  • Jako náhrada za odstraněné části větví s aktuálně neobsazenými dutinami byly na sousední topoly vyvěšeny tři dřevocementové budky typu Schwegler 2FN, které byly kvůli zvýšení atraktivity předem vymazány netopýřím trusem (od trvale handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice).

Výsledky

Ve dnech 20. a 22. 10. 2019 byla provedena orientační kontrola lokality ve večerních hodinách s ultrazvukovým detektorem, která potvrdila, že vytvořený logger je i nadále využíván netopýry rezavými. Provedený transfer lze tedy hodnotit jako úspěšný.
Výlet několika zvířat byl pozorován také z dutin v centrálním kmeni. Celková aktivita netopýrů kolem torza vrby byla velmi vysoká, což dokladuje význam stromu pro místní populaci jako tradiční místo podzimního setkávání, námluv a páření. Vyloučit zde ale nelze ani možnost zimování.

Zpracovali: Evžen Tošenovský a Petra Schnitzerová, Foto: E. Tošenovský a A. Koutková

Opětovné vyvěšení úkrytu na kmen finálního torza vrby. Detail a celková situace.

Celkový pohled na lokalitu – vzadu vrba s loggerem, vpředu topol s netopýří budkou.

Celkový pohled na lokalitu – vzadu vrba s loggerem, vpředu topol s netopýří budkou.

Dřevocementové budky (typ Schwegler 2FN) vyvěšené na okolní topoly jako náhrada za odříznuté větve s dutinami na redukované koruně vrby.